Browsing: اخبار

بسياري از حيوانات كه ما فكر مي كنيم مانند انسان مي شنوند در واقع ناشنوا هستند. مثلا مارها دستگاه شنوايي ندارند. ممكن است آگاهي از اين مطلب براي شما تازگي داشته باشد چون شايد تا به حال داستان هايي از افسون كنندگان مارها خوانده باشيد كه در شهرهاي هندوستان به نمايش مي پردازند.