اُرِجين

default image

شايد همانگونه كه خداوند انسان را به تصوير خود آفريد، ساير موجودات را نيز مطابق برخي ديگر از تصاوير بهشتي خلق كرد.

اُرِجين آگوست ۱۵, ۲۰۱۶