تغييرات جوي به حفظ برخي گونه هاي جانوري کمک مي کند

تغييرات جوي براي برخي از گونه هاي در حال انقراض و در خطر محيط زيست بسيار خوب است؛ چرا که سبب توليدمثل و در نهايت حفظ آنها مي شود. به گزارش بي بي سي، انجمن حفاظت از طبيعت اعلام کرد؛ برخي از گونه هاي در حال انقراض يا در خطر موجود در طبيعت مي توانند شانس دوباره يي براي توليدمثل و احياي وجود خود به علت تغييرات جوي داشته باشند. راسل متيرمير رئيس انجمن حفاظت از طبيعت گفت؛ اين خبر خوبي است که تغييرات جوي مي تواند از انقراض برخي از گونه هاي جانوري جلوگيري کند چرا که گرم تر شدن هواي کره زمين توليد مثل برخي جانوران نظير شيطان تاسماني را که جزء گونه هاي در حال انقراض است، افزايش مي دهد. با اين حال گرم شدن زمين يکي از مسائل بسيار مهم و جدي در اکثر کشورها بوده و مورد بحث و بررسي قرار دارد. تغييرات جوي و حفاظت از گونه هاي جانوري از نکات مهم و اصلي در دولت ها به شمار مي رود. به طوري که تخمين زده شده در تمامي بنادر جهان بيش از شش ميليون گونه از باکتري هاي ميکروسکوپي تا ميمون هاي بسيار بزرگ زندگي مي کنند. به عنوان مثال Red list 2008 انجمن حفاظت از حيات وحش ۴۴ هزار و ۸۳۸ گونه را جزء گونه هاي در معرض خطر قرار داده که از اين ميان ۱۶ هزار و ۹۲۸ مورد در معرض انقراض هستند. با اين حال متيرمير افزود؛ برخي گونه هاي در حال انقراض حيوانات چه پستاندار و چه خونسرد و خزندگان يا دوزيستان با گرم تر شدن هوا قادرند به زندگي خود ادامه دهند. به عبارتي گرماي زمين زمينه رشد و توليد مثل آنها را فراهم مي کند چرا که برخي گونه ها نمي توانند در هواي سرد به حيات خود ادامه دهند.

منبع: روزنامه اعتماد

Categories: اخبار