بررسي ميزان برداشت مجاز از پرندگان مهاجر آبزي در استان گيلان

با توجه به نقش مهم پرندگان مهاجر آبزي در وضعيت اقتصادي و اجتماعي استان گيلان و نيز ضرورت بهينه سازي وضعيت مديريتي و شناخت روشهاي صيد و شكار پرندگان مهاجر، بررسي وضعيت برداشت مجاز و ميزان جمعيت پرندگان آبزي زمستان گذران در استان گيلان مورد مطالعه قرار گرفت. در اين تحقيق همگام با سرشماري و آمار گيري از پرندگان مهاجر آبزي در عرصه و تالابهاي استان در فصل مهاجرت، اقدام به آمار برداري و سرشماري پرندگان صيد و شكار شده، در شهرهاي رشت، لنگرود و بندر انزلي كه مراكز اصلي فروش و عرضة اين محصولات در استانند، گرديد. نتايج بررسيهاي ميداني حاصل از آمار برداري پرندگان مهاجر در تالابهاي استان كه از تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۰ لغايت ۴/۱۱/۱۳۸۰ همگام با سرشماري نيمه زمستانة پرندگان مهاجر آبزي ( MWC )، سازمان بين المللي تالابها در ۲۳ منطقه و به روش ( Total count ) انجام گرفت، در مجموع جمعيتي معادل ۶۰۷۹۱۴ قطعه پرنده متعلق به ۱۲ تيره را نشان داد. همچنين در اين تحقيقات مشخص گرديد كه تيرة مرغابي ( Anatidae ) با ۲۰ گونه و ۴۲۲۱۱۰ پرندة شمارش شده ۶۹٫۴ % از كل جمعيت را به خود اختصاص مي دهد. نتايج حاصل از سرشماري پرندگان صيد و شكار شده در استان گيلان طي فصل شكار نشان داد كه در مجموع ۴۲ گونه متعلق به ۸ تيره با جمعيتي معادل ۳۹۳۶۹۳ پرنده در ۳ شهر رشت، لنگرود و بندر انزلي شناسايي و شمارش گرديده كه خانوادة مرغابي ( Anatidae ) با ۱۵ گونه و ۲۴۹۶۸۶ قطعه بيشترين تعداد را داراست. برآورد ارزش ريالي گونه هاي شكار شده نيز در مجموع رقمي معادل ۳۷۷۱۲۱۳۰۰۰ ريال رانشان ميدهد كه اردك سر سبز با ۱۳۱۲۸۷۵۰۰۰ ريال داراي بيشترين قيمت در بين ساير گونه هاي شكار شده ميباشد.

منبع: پايان نامه(كارشناسي ارشد)، بهنام بلمكي؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي؛ ۱۳۸۱٫
www.databaseirandocacir

Categories: اخبار