اخبار

بررسي ميزان برداشت مجاز از پرندگان مهاجر آبزي در استان گيلان

با توجه به نقش مهم پرندگان مهاجر آبزي در وضعيت اقتصادي و اجتماعي استان گيلان و نيز ضرورت بهينه سازي وضعيت مديريتي و شناخت روشهاي صيد و شكار پرندگان مهاجر، بررسي وضعيت برداشت مجاز و ميزان جمعيت پرندگان آبزي زمستان گذران در استان گيلان مورد مطالعه قرار گرفت. در اين تحقيق همگام با سرشماري و آمار گيري از پرندگان مهاجر آبزي در عرصه و تالابهاي استان در فصل مهاجرت، اقدام به آمار برداري و سرشماري پرندگان صيد و شكار شده، در شهرهاي رشت، لنگرود و بندر انزلي كه مراكز اصلي فروش و عرضة اين محصولات در استانند، گرديد. نتايج بررسيهاي ميداني حاصل از آمار برداري پرندگان مهاجر در تالابهاي استان كه از تاريخ 15/10/1380 لغايت 4/11/1380 همگام با سرشماري نيمه زمستانة پرندگان مهاجر آبزي ( MWC )، سازمان بين المللي تالابها در 23 منطقه و به روش ( Total count ) انجام گرفت، در مجموع جمعيتي معادل 607914 قطعه پرنده متعلق به 12 تيره را نشان داد. همچنين در اين تحقيقات مشخص گرديد كه تيرة مرغابي ( Anatidae ) با 20 گونه و 422110 پرندة شمارش شده 69.4 % از كل جمعيت را به خود اختصاص مي دهد. نتايج حاصل از سرشماري پرندگان صيد و شكار شده در استان گيلان طي فصل شكار نشان داد كه در مجموع 42 گونه متعلق به 8 تيره با جمعيتي معادل 393693 پرنده در 3 شهر رشت، لنگرود و بندر انزلي شناسايي و شمارش گرديده كه خانوادة مرغابي ( Anatidae ) با 15 گونه و 249686 قطعه بيشترين تعداد را داراست. برآورد ارزش ريالي گونه هاي شكار شده نيز در مجموع رقمي معادل 3771213000 ريال رانشان ميدهد كه اردك سر سبز با 1312875000 ريال داراي بيشترين قيمت در بين ساير گونه هاي شكار شده ميباشد.

منبع: پايان نامه(كارشناسي ارشد)، بهنام بلمكي؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي؛ 1381.
www.databaseirandocacir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا