آزار دهنده ترین صدا مال کیه؟

در ميان جانوران، رکوردار صدای ناخوشايند و آزار دهنده، حیوانی نیست جز “خر”. جالب است بدانید که پائين ترين حد آستانه شنوایی انسان ۲۰ دسيبل(واحد اندازه گيری شدت صدا) است و بالاترین حد آن ۱۶۰ دسیبل است. شدت صدای پچ پچ و درگوشی بین۱۰ تا ۲۰ دسيبل، صدای ماشين کوچک ۷۰ تا ۸۰ دسيبل، صدای ماشين باری ۸۰ تا ۹۰ دسيبل، صدای هواپيما هنگام کنده شدن از زمين ۱۱۰ تا ۱۳۰ دسيبل است. هنگاميکه شدت صدا به ۸۵ دسيبل می رسد گوش انسان را می آزارد؛ او نباید در فضایی با صدای ۹۰ دسيبل، بیشتر از ۸ ساعت، در ۱۰۰ دسيبل بيش از دو ساعت و در ۱۱۰ دسيبل بيش از نيم ساعت بماند.
شدت صدای ناخوشايند خر، بالای ۱۰۰ دسيبل است حالا خودتان محاسبه کنید که انسان چقدر می تواند همجواری با خر را تحمل کند!

Categories: اخبار