اخبار

جفت یابی عنکبوتها با نور فرابنفش

تحقيقات جديد دانشمندان نشان مي‌دهد عنكبوتها با استفاده از چشمان خود قادر به دريافت نور فرابنفش هستند و به نظر مي‌رسد از اين توانايي براي جفت‌يابي استفاده مي‌كنند. در عنكبوتهاي موسوم به عنكبوتهاي پرنده هم نوع نر و هم نوع ماده عنكبوت داراي نشانهايي روي سر و نيز پاهاي خود هستند كه در صورت وجود نور فرابنفش، در همين طيف نوري شروع به تابش مي‌كنند. پيش از اين برخي تحقيقات نشان داده بود بسياري از حيوانات براي يافتن غذا، جهت‌يابي و نيز انتخاب جفت، از قابليت ديد نور فرابنفش استفاده مي‌كنند. با توجه به اينكه عنكبوتهاي پرنده داراي چشمان بزرگ و قدرتمندي هستند و اندام آنها نيز داراي رنگها و نقوش متنوع است، محققان فرضيه توانايي استفاده اين جانداران از نور فرابنش را مورد آزمايش قرار دادند. بدين منظور دانشمندان جفت‌هاي نر و ماده از اين عنكبوتها را در محيطهايي كه داراي نور با طيف كامل، شامل نور فرابنفش و نيز محيطهايي كه نور بدون طيف فرابنفش در آنها وجود داشت قرار دادند و رفتار عنكبوتهاي نر و ماده را بررسي كردند. نتايج اين مطالعه نشان داد در محيطهاي فاقد نور فرابنفش، عنكبوتهاي نر و ماده توجهي به يكديگر نمي‌كنند اما در صورت وجود نور فرابنفش، اين بندپايان جذب يكديگر مي‌شوند. به گفته “ديكين لي” محقق دانشگاه ملي سنگاپور”، نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد برخلاف انسانها كه قادر به ديدن نور فرابنفش نيستند، عنكبوتهاي پرنده نور فرابنفش را مي‌بينند و از آن براي ارتباط با يكديگر در هنگام جفتيابي استفاده مي‌كنند.

منبع: سلامت نیوز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا