اخبار

مارهاي ناشنوا

بسياري از حيوانات كه ما فكر مي كنيم مانند انسان مي شنوند در واقع ناشنوا هستند. مثلا مارها دستگاه شنوايي ندارند. ممكن است آگاهي از اين مطلب براي شما تازگي داشته باشد چون شايد تا به حال داستان هايي از افسون كنندگان مارها خوانده باشيد كه در شهرهاي هندوستان به نمايش مي پردازند.

آنها سبدي كه يك مار كبرا در آن است را جلو تماشاگران مي‌گذارند و خود با فلوت، آهنگي را مي نوازند و ماركبرا با ديدن حركات مرد افسونگر، آرام آرام خود را از سبد بيرون مي آورد. اگر شما از نزديك شاهد چنين نمايشي باشيد، شايد تصور كنيد كه مار كبرا با گوش كردن به موسيقي چنين واكنشي از خود نشان مي دهد، اما واقعيت اين است كه مار اصلا نمي‌شنود. يكي ازدانشمندان زيست شناسي، سال ها پيش چشم هاي مار كبرا را بست و سپس روي قوطي هاي حلبي ضربه وارد آورد و شروع به نواختن شيپور كرد. ماركبرا هيچ واكنشي از خود نشان نداد. دانشمند مزبور براي بار دوم چشم هاي بسته مار را گشود و بازوهاي خود را در اطراف جانور به حركت درآورد. مار فورا سرش را بلند كرد. بدين گونه مشخص شد كه مارها به وسيله صداي موسيقي افسون نمي شوند بلكه حركات موزون مارگير در هنگام فلوت زدن، مار را افسون مي كند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا