اخبار

تولد دسته جمعي

بچه كروكوديل ها با مادر و خواهرو برادرانشان ارتباط برقرار مي‌كنند، حتي قبل از تولد! بچه كروكوديل‌ها زماني كه در تخم قرار دارند، با يكديگر صحبت مي‌كنند تا همزمان از تخم خارج شوند.  محققان فرانسوي مي‌گويند كه بچه كروكوديل‌ها كاملا آماده حرف زدن هستند : قبل از اينكه از تخم بيرون بيايند، با يكديگر شروع به حرف زدن مي كنند. سرو صداهايي كه مثل صداي اومپ، اومپ به گوش مي رسند، صرفا يك سري صداي بي‌معني و بي هدف نيستند، بلكه اينها صحبت بچه ها با خواهرها و برادرها و مادرشان مي‌باشد. بچه كروكوديل‌ها به اين روش با يكديگر قرار مي‌گذارند  كه تقريبا همزمان، با شكستن پوسته، از تخم بيرون بيايند. بنا بر ادعاي اين محققان در مجله” Current Biology”، سرو صداهاي درون تخم‌ها منجر به تولد دسته جمعي آنها مي‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا